2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

На думку автора, самостійна робота студентів повинна бути максимально індивідуалізована та мати систематичний, безперервний характер, з тенден­цією до поступового ускладнення матеріалу, що вивчається. Крім того, якість самопідготовки студентів може виступати індикатором ефективності прове­дення аудиторних занять, виходячи з їх тісного взаємозв’язку.

Спрямування в бік підвищення якості самостійної роботи підпадає під вплив різних факторів, серед яких значну частку займає висунення більш ви­соких вимог до професійних якостей викладача, а також особистісних якостей студента. До таких факторів слід віднести:

по-перше, готовність самого викладача до інноваційних змін;

по-друге, спрямованість викладача на активну участь при впровадженні ін­новаційних процесів у сфері освіти; систематизацію знань і підвищення про­фесійної культури; вдосконалення форм самоконтролю та безперервне про­фесійне зростання; підвищення рольової активності в умовах збільшення тех­нологічної оснащеності освітнього процесу;

по-третє, усвідомлення викладачем вагомості цього виду навчальної ро­боти для формування сучасного спеціаліста з високим рівнем академічних та професійних компетентностей, оволодіння викладачем прийомами організації самостійної роботи студентів, яка потребує від нього високої педагогічної май­стерності та особливих особистих якостей [26, с. 143];

по-четверте, усвідомлення студентами цілей самостійної роботи, її зна­чущості для навчальної, а потім і практичної діяльності, а також рівень загаль­ної підготовки студентів, володіння ними прийомами самостійної роботи;

по-п’яте, боротьба з плагіатом при виконанні самостійних завдань. В уні­верситеті для цього використовується комп’ютерна система «Антиплагіат». Крім того, послідовно витісняється з навчального процесу така форма подан­ня самостійної роботи студента, як реферат. Автор має на увазі реферати, що «взяті» з Інтернету, які не були прочитані ані самим студентом, ані виклада­чем, оскільки для цього не вистачає часу. Прогресивно налаштовані викладачі такі формальні реферати замінюють на есе, де на 3 – 4 сторінках студент по­винен викласти своє бачення проблеми, що визначена викладачем. Таке есе легко перевірити викладачеві, а значить, він може оцінити ефективність само­стійної роботи студентів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>