2.1. Концепція компетентнісного підходу

Рис. 2.2. Структура освітньо-кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Загальний опис дескрипторів проводиться у вигляді переліку здатностей і готовності фахівця здійснювати ту чи іншу діяльність.

Дескриптори рівнів Національної рамки кваліфікацій подано в додатку Д.

Перша складова характеризує здатність особистості, що має кваліфікацію даного рівня, виконувати завдання та обов’язки певного виду діяльності, що відповідають даному рівню кваліфікації, та задовольняти відповідні вимоги професійного комунікативного оточення. Фактично це професійна скла­дова, і вона характеризує особистість з точки зору її придатності до праце­влаштування. Якщо визначено об’єкт професійної та освітянської діяльності за напрямом підготовки (спеціальністю), то кількісно вона може бути вимі­ряна через систему предметно-спеціалізованих компетентностей, «кредитів ЄКТС» *11 , що виділені у навчальній програмі для формування цих компетент- ностей та якості їх засвоєння конкретним фахівцем у вигляді шкали, напри­клад: А, В, С, D, Е…

*11 « Кредит ЄКТС (Credit ECTS) : Одиниця, яка використовується в Європей­ській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) для вимірюван­ня обсягу навчального навантаження студента, потрібного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Певна кількість кредитів ЄКТС присвоюється всім компонентам освітньої/навчальної програми та програмі в цілому. Кредит ЄКТС може бути присвоєний студенту як знак того, що оці­нюванням установлено опанування ним певних наперед визначених резуль­татів навчання. Як правило, присвоєний кредит ЄКТС не може бути втраче­ний, проте за деяких обставин заклад вищої освіти/вищий навчальний заклад може встановити, що для того, щоб бути визнаними складовою частиною освітньої/навчальної програми, кредити мають бути присвоєні в певний про­міжок часу» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>