Додаток Е

Таблиця Е.1

Пропозиції до проблеми 1.1

№з/п Назва законо­давчого чи нормативного акту Чинна редакція Редакція, що пропонується
1 2 3 4
1 Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ «Про вищу освіту» (ст. 62) 3. Наукові дослідження, що про­водяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансу­ються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та (або) центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпоряд­куванні вищі навчальні заклади, незалежно від фінансування освітньої діяльності. У першочерго­вому порядку фінансуються фунда­ментальні та пошукові дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. До виконання наукових і науково- технічних робіт у вищому навчаль­ному закладі можуть залучатися наукові, педагогічні і науково- педагогічні працівники, інші праців­ники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються у вищому на­вчальному закладі, а також фахівці інших організацій 3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та (або) центральни­ми органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, незалежно від фінансування освітньої діяльності. У першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та пошукові дослідження, а також науково- дослідні роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.До виконання наукових і науково- технічних робіт у вищому навчальному закладі можуть залучатися наукові, педагогічні і науково-педагогічні праців­ники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також фахівці інших організацій як на умовах трудового договору (за сумісництвом), так і на умовах цивільно-правових договорів з ура­хуванням норм гл. 61 Цивільного кодексу України
2 Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ «Про наукову і науково-тех­нічну діяль­ність» (частина друга ст. 23) Стаття 23.Оплата і стимулювання праці наукового працівника. Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, під­вищення престижу професії науко­вого працівника, стимулювати за­лучення талановитої молоді в науку та підвищення кваліфікації наукових працівників.Заробітна плата наукових праців­ників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково- педагогічної) роботи та інших надба­вок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством. Дійсним членам та членам- кореспондентам Національної академії наук України та галузевих академій наук встановлюється дові­чна плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України. Держава гарантує встановлення ста­вок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Умови оплати праці наукових праців­ників державних наукових установ визначаються Кабінетом Міністрів України звання, надбавки за стаж наукової (нау­ково-педагогічної) роботи та інших над­бавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) Стаття 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника. Оплата праці наукового працівника пови­нна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника, стимулювати залу­чення талановитої молоді в науку та підви­щення кваліфікації наукових працівників. Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені діяльність, перед­бачених законодавством. У випадку здійснення наукової та науково-технічної діяльності в на­вчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації із залученням штатних працівників цих закладів на основі цивільно-правових договорів винаго­рода виконавців встановлюється виходячи з договірної (контрактної) вартості роботи без додаткових обмежень щодо розміру винагороди конкретним виконавцям у межах, встановлених твердим або приблиз­ним кошторисом відповідно до ст. 844 Цивільного кодексу України.Дійсним членам та членам-кореспон- дентам Національної академії наук Украї­ни та галузевих академій наук встановлю­ється довічна плата, розмір якої визнача­ється Кабінетом Міністрів України. Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Умови оплати праці наукових працівників державних наукових установ визнача­ються Кабінетом Міністрів України
3 Перелік робіт, які не є сумісництвом.Додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом:…7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників за короткостроковим навчанням кадрів на підприємствах і в організаціях Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом:…7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників за короткостроковим навчанням кадрів на підприємствах і в організаціях, а також здійснення наукової та науково-технічної діяльності штатними працівниками навчальних закладів ІІІ та V рівнів акредитації на умовах цивільно-правових договорів, у тому числі з використанням бригадної форми організації праці

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>