Додаток Е

Таблиця Е.2

Пропозиції до проблеми 1.2

Стаття Податкового кодексу України Чинна редакція Редакція, що пропонується
1 2 3
140.1 При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного при­значення:… При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного при­значення:…
140.1.2 Витрати (крім тих, що підлягають амор­тизації), пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію госпо­дарських процесів, проведення дослідно- експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моде­лей і зразків, пов’язаних з основною діяль­ністю платника податку, витрати з нараху­вання роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають аморти­зації) для їх використання в господарській діяльності платника податку. До складу витрат не включаються нараху­вання роялті у звітному періоді на користь:1) нерезидента(крім нарахувань на користь постійного представництва не­резидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб’єктами господарюван­ня у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», та на­рахувань за надання права на користу­вання авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні тво­ри) в обсязі, що перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (то­варів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням пункту 161.3 стат­ті 161 цього Кодексу;б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактич­ним) отримувачем (власником) такої плати за послуги за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;в) роялті виплачуються щодо об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України;г) особа, на користь якої нараховуються ро­ялті, не підлягає оподаткуванню стосовно роялті в державі, резидентом якої вона є;2) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж вста­новлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу;3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановле­ному розділом IV цього Кодексу Витрати (крім тих, що підлягають амор­тизації), пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господар­ських процесів, проведення науково-до­слідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, техноло­гічних, пошукових та проектно-пошу­кових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов’яза­них з доведенням наукових і науково- технічнихзнань до стадіїпрактичного їх використання та пов’язаних з гос­подарською діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх вико­ристання в господарській діяльності платни­ка податку.До складу витрат не включаються нараху­вання роялті у звітному періоді на користь:1) виключити;2) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пунк­ті 151.1 статті 151 цього Кодексу;3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які опо­датковуються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>