2.6. Наукове забезпечення підготовки компетентних фахівців

Завдання 2 . Підняти науковий рівень змісту навчального матеріалу, оскільки підготовка всіх видів занять базується, по-перше, на власних на­укових результатах викладачів, по-друге, на всіх досягненнях світової науки у даній сфері, що обумовлено об’єктивною необхідністю будь-якого дослідни­ка у своїй роботі проводити аналіз цих досягнень.

Для вирішення першого з наведених завдань:

 • в університеті було створено і розвиваються 6 наукових шкіл (дода­ток И) як «точки зростання». Університет бере на себе формування і підтримку їхнього іміджу через ЗМІ. У рамках кожної наукової школи організовується не менше однієї міжнародної конференції на рік. Не рідше одного разу на три роки за результатами їхніх досліджень вида­ється монографія. Кожен науковець протягом року бере участь не менше ніж у трьох загальнонаціональних або міжнародних конференціях;
 • університет забезпечує умови для оприлюднення результатів наукових досліджень науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету через наукові журнали, збірники наукових робіт, брошу­ри, монографії, в тому числі на гонорарній основі;
 • створена система організації оприлюднення результатів наукових до­сліджень, що забезпечує дублювання у реферативному або повному об­сязі англійською мовою як у вітчизняних, так і в закордонних науково- метричних базах даних на зразок SCOPUS;
 • як правило, в рамках наукових шкіл планування наукових досліджень здійснюється таким чином, щоб кожен рік були захищені не менше чоти­рьох кандидатських дисертацій та одна докторська протягом трьох років;
 • здійснюється забезпечення високої якості монографій, кандидатських та докторських дисертацій за рахунок удосконалення атестаційної проце­дури і підвищення відповідальності завідувачів кафедр. Для уникнення випадків некоректного використання літературних джерел використо­вується та удосконалюється комп’ютерний контроль і аналіз наукових текстів;
 • організаційно забезпечується участь науковців університету у колегі­ях та експертних радах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ДАК, науково-методичних комісіях, у вагомих профільних гро­мадських організаціях;
 • здійснюється організація морального та матеріального заохочення ке­рівників шкіл як носіїв конкурентних переваг університету. Оплата праці докторів наук за рахунок індивідуальних надбавок забезпечуєть­ся на більш високому рівні, ніж у наукових організаціях та інших уні­верситетах, що визначає конкурентні переваги ХНЕУ;
 • запроваджена система залучення студентів до виконання ННТР. Здій­снюється розробка системи зарахування їх роботи як форми поточного та підсумкового контролю за відповідними дисциплінами (ІНДЗ, курсові проекти, дипломні проекти та роботи). Для викладачів, які цим займа­ються, передбачено списання нормованого навантаження та врахуван­ня цієї роботи при розрахунку розміру матеріального заохочення через нарахування бонусних балів від завідувача кафедри, декана факульте­ту, проректора;
 • здійснюється відбір магістрів в аспірантуру, перш за все, за резуль­татами наукових, а не лише навчальних результатів з проходженням, як правило, річного стажування як стажера-дослідника або викладача-стажера. Кандидат на вступ до аспірантури, як правило, має надрукува­ти не менше однієї статті у фаховому виданні та виступити на науковій конференції за фахом;
 • здійснюється суттєве підвищення матеріальної та моральної зацікав­леності професорів і провідних доцентів у якісному керівництві підготовкою дисертацій, з одного боку, та передбачення відповідальності за неякісне виконання своїх обов’язків – з іншого;
 • в університеті було створено і функціонують дві спеціалізовані вчені ради (СВР). У цілому необхідно створити стільки СВР, щоб забезпечити підготовку фахівців рівня РhD за науковими спеціальностями, що охоп­люють навчальні напрями підготовки, та спеціальностями, які акреди­товані в університеті.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>