2.1. Концепція компетентнісного підходу

*1 « Якість вищої освіти (Quality in Higher Education) : Характеристика вищої осві­ти, що відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів та інститу- ційних умов актуальним цілям розвитку особи і суспільства. Якість вищої освіти є ключовим поняттям Болонського процесу. З метою її забезпечення розроблено Рамку кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (2005 р.), Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти (2005 р.), утво­рено Європейську асоціацію забезпечення якості вищої освіти (2004 р.) та Євро­пейський реєстр забезпечення якості вищої освіти (2008 р.)» [21].

Підвищення наукового рівня освіти, її інноваційності, орієнтація на фор­мування у студентів креативного мислення, розкриття їх творчих здібностей, подальший розвиток особистісних якостей, прищеплення стійкого прагнен­ня до пізнавальної діяльності, пошукової, дослідницької роботи, формування «вміння» *2 і бажання діяти, а не лише «розуміння» *3 студентами певного об­сягу знань, формування «цінностей» *4 – усе це в сукупності передбачає вдо­сконалення змісту і структури підготовки фахівців, упровадження нових ме­тодик навчання та забезпечення оперативного реагування на тенденції зміни соціально-економічного середовища.

*2 « Вміння (Skills) : Здатність до застосування знань і розуміння для ви­конання завдань та розв’язання проблем. Вміння бувають когнітивними (інтелектуально-творчими) на підставі логічного, інтуїтивного, творчого мис­лення або практичними на основі спритності, майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів» [21].

*3  « Розуміння (Understanding) : Теоретичний (концептуальний) рівень опа­нування знань, що дає змогу не лише фактично знати, що, де і коли відбува­ється, а й пояснити, чому і як здійснюється те чи інше явище» [21].

*4 « Цінності (Values) : Об’єктивно-суб’єктивна інформація, що виражає зна­чення об’єктів для суб’єктів, суб’єктивні пріоритети в царині об’єктів. Цінності як ставлення суб’єктів до об’єктів формуються в освіті, навчанні» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>