Додаток Ж

1. Кодекс професійної етики та організаційної культури ХНЕУ (далі – Кодекс ХНЕУ) – положення про філософію та цілі організації, сформульоване у вигляді принципів роботи організації, набору її цінностей, заповідей, адекватних місії ор­ганізації, якими необхідно керуватися, щоб зберегти і підтримати дух організації.

2. Правовою підставою Кодексу ХНЕУ є Конституція України, Кодекс за­конів про працю України, закони України «Про вищу освіту», «Про оплату праці», Статут ХНЕУ, Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Харківського національного економічного університету, Правила внутрішнього розпорядку для працівників універси­тету, Положення про преміювання та матеріальну допомогу професорсько- викладацького, навчально-допоміжного персоналу та інших співробітників ХНЕУ, Положення про використання коштів, передбачених для надання ви­нагород, матеріальної допомоги та заохочення студентів і аспірантів Харків­ського національного економічного університету, Положення про організа­цію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (далі – «Положення…»).

3. Харківський національний економічний університет усвідомлює відпо­відальність викладацької професії перед суспільством і виконує головні за­вдання, покладені на нього Законом України «Про вищу освіту» (стаття 22), що полягають у:

«здійсненні освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує під­готовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

здійсненні наукової і науково-технічної (для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації), творчої, мистецької, культурно- виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

забезпеченні виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

здійсненні підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атес­тації в акредитованих вищих навчальних закладах третього та четверто­го рівнів акредитації;

вивченні попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприянні пра­цевлаштуванню випускників;

забезпеченні культурного і духовного розвитку особистості, вихованні осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патрі­отизму і поваги до Конституції України;

підвищенні освітньо-культурного рівня громадян».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>