Додаток В

Положення друге

Наукова робота професора та провідного доцента відносно викладацької діяльності є первинною. Пріоритетність науки обумовлена тим, що викладач тільки тоді може навчити студента використовувати свій інтелект для пошуку і засвоєння вже існуючих відповідних знань та синтезувати нові знання, коли сам проводить наукові дослідження. Лише в даному випадку він зможе при­щепити студенту цікавість до творчої роботи та не буде ретранслятором або гучномовцем, який переказує підготовлений текст, оскільки наразі є технічні засоби, що роблять це більш ефективно і студенти мають до них доступ.

Провідні професори та доценти не з’являються раптово, їх необхідно вихо­вувати зі студентів, аспірантів та асистентів на кафедрах і в наукових лабо­раторіях у процесі проведення наукових досліджень. Безперервність цього процесу обумовлює високий рівень відповідальності повсякденної праці всього професорсько-викладацького складу університету.

Умовами реалізації другого положення є:

  • Подальший розвиток Науково-навчально-виробничого центру «ННВЦ» з інноваційної підготовки фахівців, до якого увійшли: як науковий за­клад – Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; як навчальний заклад – ХНЕУ; як споживачі (виробни­ки) – банки «Грант», «Укрексімбанк», промислові підприємства – ЗАТ «Південкабель», ВАТ «Турбоатом», обласна та районні податкові адміні­страції, казначейство.

У рамках функціонування цього центру поряд з існуючими віртуальним банком і бухгалтерією мають бути створені віртуальні підприємства та орга­нізації для виконання наскрізних лабораторних робіт, проходження навчаль­них практик або тренінгів. Для підтримки життєздатності центру необхід­не забезпечення взаємної моральної та матеріальної зацікавленості кожного елемента в ланцюзі «науковець – викладач – практичний працівник – сту­дент».

  • Створення і розвиток конкурентних переваг університету в науковій сфері через формування 5 – 6 наукових шкіл як «точок зростання». Фор­мування і підтримка університетом їхнього іміджу через ЗМІ. У рамках кожної наукової школи має бути організовано не менше однієї міжна­родної конференції на рік. Не рідше одного разу на три роки за резуль­татами їхніх досліджень має бути видана монографія. Кожен науковець протягом року повинен брати участь не менше ніж у трьох загальнонаці­ональних або міжнародних конференціях.
  • Забезпечення умов для оприлюднення результатів наукових дослі­джень науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів уні­верситету через наукові журнали, збірники наукових робіт, брошури, монографії, в тому числі на гонорарній основі.
  • Оприлюднення результатів наукових досліджень має дублюватися у ре­феративному або повному обсязі на англійській мові як у вітчизняних, так і закордонних науковометричних базах даних, наприклад SCOPUS.
  • У рамках наукових шкіл планування наукових досліджень має здійсню­ватися таким чином, щоб кожен рік були захищені не менше чотирьох кандидатських дисертацій та одна докторська протягом трьох років.
  • Забезпечити високу якість монографій, кандидатських та докторських дисертацій за рахунок удосконалення атестаційної процедури й під­вищення відповідальності завідувачів кафедр. Для уникнення випадків некоректного використання літературних джерел застосовувати надалі та вдосконалювати комп’ютерний контроль і аналіз наукових текстів в аспірантурі й методичному відділі.
  • Забезпечення участі науковців університету в експертних радах Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ДАК, науково- методичних комісіях, у вагомих профільних громадських організаціях.
  • Організація морального та матеріального заохочення керівників шкіл як носіїв конкурентних переваг університету. Оплата праці докторів наук, що забезпечують конкурентні переваги університету, має бути вищою за ту, що отримують у наукових організаціях та інших університетах.
  • Упровадження науково-дослідних та проектно-конструкторських роз­робок у навчальний процес через наповнення ними змісту лекційного матеріалу, практичних та лабораторних робіт, тренінгів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>