2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Досягнення таких результатів має проводитися в рамках впровадження діяльнісного принципу та компетентнісного підходу в навчальний процес в уні­верситеті. Відповідно, дисципліни математичного напряму при дотриманні не­обхідного змісту наповнюються економічними ідеями, завданнями, ситуаціями, що дозволить спрямовувати процес навчання не тільки на оволодіння знання­ми математичного характеру, а й на формування вмінь і навичок використання наявних знань і вмінь у професійній діяльності.

Історично склалися дві сторони призначення математичної освіти: прак­тична, пов’язана зі створенням і застосуванням інструментарію, потрібного людині в її продуктивній діяльності, та інтелектуальна, пов’язана з мисленням людини, з оволодінням певним методом пізнання і перетворенням дійсності за допомогою математичних методів [41, с. 61].

Адекватний рівень фундаментальної математичної підготовки випуск­ників відіграє важливу роль у формуванні компетентного конкурентоспро­можного фахівця економічного профілю, готового працювати в умовах швид­коплинної ринкової економіки, спроможного гнучко реагувати на виклики суспільно-економічного прогресу та бути ініціативним, готовим самостійно і в колективі знаходити й приймати оптимальні управлінські, організаторські рішення, активно впроваджувати їх у життя, володіти творчим мисленням.

У процес цілеспрямованого формування системи якостей особистості слід обов’язково включити математичну підготовку студентів, що, у свою чергу, забезпечує їм готовність до майбутньої професійної діяльності. Так, матема­тична підготовка посідає особливе місце у взаємозв’язку різнобічних ком­понентів освіти, які створюють цілісну характеристику особистості майбут­нього фахівця, тобто вона водночас виконує виховну і розвивальну функції [6, с. 239]. Поряд з цим фундаментальна математична підготовка сприяє роз­витку структурного мислення та інтегративного бачення предметів, процесів і явищ як взаємопов’язаного єдиного цілого.

Автор вважає за доцільне наголосити на ще одній особливості, яка при­таманна дисциплінам математичного циклу. Окрім фундаментальних знань, такі дисципліни сприяють постійній інтелектуальній активності, підтриман­ню в «тонусі» розумової діяльності, вимагають логічного мислення, розвитку креативності, що повинно бути притаманно сучасному фахівцеві економічно­го профілю. Від сучасного фахівця сьогодення вимагає, на основі одержаних базових знань, самостійного набуття необхідних йому кваліфікацій протягом усього життя. Звідси витікає один із принципів сучасної освіти – освіта про­тягом усього життя.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>