2.1. Концепція компетентнісного підходу

Концепція компетентнісного підходуЗапропоновано ієрархію компетентностей та їхній зв’язок з навчальною про­грамою за напрямом підготовки (спеціальністю). Ця ієрархія дозволяє дійсно обґрунтовано складати навчальні програми та на їх основі навчальні плани для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Наведено Національну рамку кваліфікацій (НРК), що об’єднує професійні та ака­демічні кваліфікаційні рівні й описує їх дескрипторами через професійні та академічні компетентності.

Обґрунтовано, що створення законодавчих та організаційних умов пра­цевлаштування бакалаврів дозволить без соціального напруження вивес­ти їх на ринок праці і, таким чином, значно зменшити кількість бажаючих вступати до магістратури, підняти вимоги до них й обґрунтовано скоротити держзамовлення на підготовку магістрів.

Продовження

2.5. Мотивація студентів та професорсько-викладацького складу до спільної роботи з формування компетентного фахівця

Мотивація студентів та професорсько-викладацького складу до спільної роботи з формування компетентного фахівцяПодано методику оцінки якості роботи професорсько-викладацького складу, яка побудована таким чином, що стимулює викладача постійно поліпшувати свою роботу за тими напрямами, які обрані університетом як пріоритетні з урахуванням того, що залежно від розміру матеріальне заохочення може бути як стимулюючим, так і, навпаки, демотиваційним фактором. Наведено методику заохочення студентів, яка базується на тому, що студент краще мотивований, якщо розуміє необхідність тієї або іншої роботи як одно­го з етапів на шляху до досягнення своєї проміжної або кінцевої мети і якщо він відчуває, що його робота об’єктивно оцінена оточенням, яке він цінує.

Зазначено, що чинне законодавство своєю нормою про незмінність вартості на­вчання впродовж усього періоду навчання демотивує студентів, що навчаються на контрактній основі, оскільки вони відчувають деяку соціальну несправедли­вість. По-перше, вони розуміють, що фактично за їхні кошти розвиваються ВНЗ і цим користуються, крім них, ще й студенти бюджетної форми навчання. По­друге, студенти-першокурсники фактично сплачують частину вартості навчан­ня старшокурсників, що вчаться, як і вони, на контрактній основі.

Продовження

2.7. Працевлаштування випускників

Працевлаштування випускниківЗазначено, що дві третини роботодавців цікавлять не самостійні творчі осо­бистості, що здатні приймати творчі рішення, а працьовиті виконавці, які го­тові виконати максимальну кількість завдань за короткий термін.

Здійснено аналіз анкет, який демонструє, що роботодавці у своїй компе­тентності далекі від технологій організації навчального процесу, і тому для них більш важливий загальний імідж, ніж передові технології навчання, інши­ми словами, результат більш важливий, ніж засоби його досягнення.

Обґрунтовано, що розробка, офіційне оприлюднення та впровадження уні­верситетського проекту «Кар’єра» – це шлях реалізації набутих фахових компетентностей. Інноваційною складовою цього проекту є: включення в базу даних особистісних психологічних характеристик студентів, їх особистих науково-практичних портфоліо, відеопрезентацій для роботодавців, просування на ринок праці не тільки випускників, а й студентів 3 – 5 курсів для проходження практик, стажувань, створення тимчасових творчих колективів з метою вирі­шення проблем, що виникають у роботодавців на госпдоговірній основі.

Продовження