2.1. Концепція компетентнісного підходу

Концепція компетентнісного підходуЗапропоновано ієрархію компетентностей та їхній зв’язок з навчальною про­грамою за напрямом підготовки (спеціальністю). Ця ієрархія дозволяє дійсно обґрунтовано складати навчальні програми та на їх основі навчальні плани для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Наведено Національну рамку кваліфікацій (НРК), що об’єднує професійні та ака­демічні кваліфікаційні рівні й описує їх дескрипторами через професійні та академічні компетентності.

Обґрунтовано, що створення законодавчих та організаційних умов пра­цевлаштування бакалаврів дозволить без соціального напруження вивес­ти їх на ринок праці і, таким чином, значно зменшити кількість бажаючих вступати до магістратури, підняти вимоги до них й обґрунтовано скоротити держзамовлення на підготовку магістрів.

Продовження

2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Формування навчальних планів та забезпечення їх виконанняОбґрунтовано необхідність формування навчальних планів в університеті на принципі безперервності, який передбачає впродовж усього періоду навчан­ня відсутність перерв у графіках навчання за різними видами підготовки: мов­ної, математичної, комп’ютерної, технологічної, професійної та практичної. Стверджується, що введення у навчальний план бакалаврської підготовки дисциплін інженерного і технологічного циклу дозволяє випускникам вільно орієнтуватися та самовдосконалюватися, працюючи в організації будь-якої галузі, оскільки особливості роботи бухгалтера, фінансиста, економіста, ме­неджера суттєво залежать від того, де він працює – на металургійному або машинобудівному заводі, у посередницькій фірмі чи науково-дослідному інституті.

Показано, що розвиток університету на 94 – 98 % забезпечується студентами, які навчаються на контрактній основі. Тому законодавче обмеження набору студентів на контрактну форму навчання, що існує в чинному законодавстві і закладене у проект нового Закону про вищу освіту, фактично є обмежен­ням на розвиток університету. Ця норма Закону спрямована фактично проти університетів, які мають потужний імідж та високий рівень привабливості.

Продовження