References

31. Ponomarenko, V. S. (2013). Problemes de formation des economistes et managers competents en Ukraine. Kharkiv: ME «INGEK», 352. Available at:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ponomarenko%20V$

32. Ponomarenko, V. (2021). Clusterization ofthe applicants’association affected by the mechanismsof self-realization of participants in the world educational process. Intellectual Potential of Society in the Context of Permanent Social Changes: Ways of Retaining and Development. Proceedings of the annual XIX international scientific and practical conference. Prospective students’ environment under glocalization: ways of formation and the main trends. Kharkiv: People’s Ukrainian Academy, 5–14. Available at:

http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/2134/1/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8%2012.02.2021.pdf

33. Unified state electronic database on education. Available at:

https://registry.edbo.gov.ua/opendata/entrant/

34. Prokopenko, I. F., Melnykova, O. V. (2017). The higher education as the factor of Ukrainian economic growth: the modern state and prospects of development. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Ekonomika, 17, 5–14. Available at:

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/252

35. Iosif, A. E. (2014). Assessing the impact of innovation on national competitiveness in the European Union. Proceedings of The 24th Annual RESER Conference – Services and new societal challenges: innovation and sustainable growth and welfare. Helsinki, 633–640.

36. Usyk, V. (2019). Peculiarities of the Higher Education Funding: Analysis of Ukrainian and World Contex. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2 (203), 59–67. doi:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/8

37. Petrakov, Y. (2017). Higher education funding models in Europe and the world. Finance of Ukraine, 12, 95–121. Available at:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_12_9

38. Bogolib, T. M. (2017). Financing higher education in Ukraine: problems and prospects of their solution. American scientific Journal, 9, 70–78. Available at:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29010086

39. Kovalenko, Yu. M., Vitrenko, L. O. (2020). Financing of higher education institutions in Ukraine. Irpin: University of the SFS of Ukraine, 238. Available at:

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5637?locale=uk

40. Gryshchenko, I. M., Tarasenko, I. O., Tsymbalenko, N. V., Nefedova, T. M., Tarasenko, O. S. (2019). Model of investments optimization in improving economic potential of university. Espacios, 40 (36). Available at:

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14751/1/20191219_301.pdf

41. Matyukhina, N., Borysenko, I., Malakhova, A., Sikun, A. (2020). Financial and legal ensures effective development for higher education in Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1 (32), 482–493. doi:

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200757

42. Pro rozpodil vydatkiv derzhavnoho biudzhetu mizh zakladamy vyshchoi osvity na osnovi pokaznykiv yikh osvitnoi, naukovoi ta mizhnarodnoi diyalnosti. Postanova Kabinetu Ministriv vid 24 hrudnia 2019 roku No. 1146. Available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF?lang=ru#Text

43. Pro zatverdzhennia normatyviv chyselnosti studentiv (kursantiv), aspirantiv (adiunktiv), doktorantiv, zdobuvachiv naukovoho stupenia kandydata nauk, slukhachiv, interniv, klinichnykh ordynatoriv na odnu shtatnu posadu naukovo-pedahohichnoho pratsivnyka u vyshchykh navchalnykh zakladakh III i IV rivnia akredytatsiyi ta vyshchykh navchalnykh zakladakh pisliadyplomnoi osvity derzhavnoi formy vlasnosti. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 serpnia 2002 roku No. 1134. Available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>