References

1. Kuznets, S. (1971). Modern economic growth: findings and reflections. Available at: https:// www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1971/kuznets/lecture/

2. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Shaban, O. Faktory zmenshennia kilkosti naselennia Ukrainy. Available at:

https://www.slideshare.net/ssuser0463b8/-52337074

4. Valovyi vnutrishniy produkt za 2020 rik. Available at:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2020u.xls

5. Official hrivnya exchange rates. National Bank of Ukraine. Available at:

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart?tartDate=01.01.2020&endDate=31.12.2020

6. Ofitsiynyi kurs hryvni shchodo inozemnykh valiut (seredniy za period). Available at:

https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls

7. Zaklady vyshchoi osvity. State Statistics Service of Ukraine. Available at:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

8. Zaklady zahalnoi serednoi osvity (za danymy Ministerstva osvity i nauky Ukrainy). State Statistics Service of Ukraine. Available at:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html

9. Naselennia. State Statistics Service of Ukraine. Available at:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

10. Total fertility rate. Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate

11. Doslidzhennia ta dialoh shchodo polityky u sferi mihratsiyi i hroshovykh perekaziv v Ukraini (2016). Kyiv, 116. Available at:

http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf

12. Mihratsiya yak chynnyk rozvytku v Ukraini. Available at:

http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_15-03-16_ukr_0.pdf

13. Vyshcha osvita v Ukraini u 2019 rotsi. Statystychna informatsiya (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv. Available at:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/osv/vush_osv/vush_osv_19.xls

14. Zaklady zahalnoi serednoi osvity (za danymy Ministerstva osvity i nauky Ukrainy). Available at:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/osv_rik/zzso_90-20_u.xls

15. Natsionalni osvitni indykatory (rozrakhovani na osnovi danykh z informatsiyno-telekomunikatsiynoi systemy «Derzhavna informatsiyna systema osvity», yaka pratsiuie u eksperymentalnodoslidnomu rezhymi). Available at:

http://iea.gov.ua/indicators/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>